Linnéuniversitetet

Utbildning

1 989 följare

Utveckling av tillståndsövervakningssystem för grusväg hos Linnéuniversitetet

For English, see below.

Grusvägar måste underhållas regelbundet för att t.ex. rätta till problem med ojämnheter i vägbanan och leda bort vatten. Tillståndet på grusväg är beroende av klimat- och väderförhållanden, så tillståndet kan snabbt försämras. Idag utförs tillståndsmätning ofta med subjektiva metoder eller alltför grova skattningar. Som en del av projektet ”Hållbart underhåll av grusväg” utvecklar vi en objektiv metod för mätning av grusvägars tillstånd. Denna metod kommer att implementeras i form av ett tillståndsövervakningssystem för bedömning av grusvägar.

Uppgift: Er uppgift är att tillsammans med andra projektdeltagare utveckla en testmiljö för tillståndsövervakning av grusväg, detta i form av en utrustning främst bestående av sensorer(radarsensorer, accelerometrar, gyro) monterade på en aluminiumbalk. Sensorerna kopplas till ett datainsamlingssystem. Miljön behöver även testas och verifieras.

Läs mer här: https://lnu.se/forskning/sok-forskning/forskningsprojekt/projekt-hallbart-underhall-av-grusvag/

Gravel roads must be maintained regularly in order to fix problems with holes in the road and to divert water. The condition of the gravel road is dependent on climatic and weather conditions, and can quickly deteriorate. Today, control of the condition is often done with subjective methods or overly rough estimates. As part of the project "Sustainable maintenance of gravel roads", we are developing an objective method for measuring the condition of gravel roads. This method will be implemented in the form of a condition monitoring system for the assessment of gravel roads.

Task: Your task is to, together with other project participants, develop a test environment for condition monitoring of gravel roads, this in the form of equipment mainly consisting of sensors (radar sensors, accelerometers, gyro) mounted on an aluminum beam. The sensors are connected to a data collection system. The environment also needs to be tested and verified.

About the project: https://lnu.se/en/research/searchresearch/forskningsprojekt/project-sustainable-maintenance-of-gravel-road/

Observera: De examensarbete och projekt som du hittar i MyCareer är inte på förväg godkända av ditt universitet. Du måste själv se till att de eventuella samarbeten som du ingår med organisationer för examensarbete och projekt blir godkända av din handledare eller kursansvarig.

Kom ihåg att ange att du hittade dette via MyCareer