Linnéuniversitetet

Utbildning

1 991 följare

Sensorteknologi för bättre hantering av grusåtervinnare hos Linnéuniversitetet

For English, see below!

I projektet hållbart underhåll av grusväg testas en ny maskin för grusåtervinning. Maskinen kopplas på en väghyvel och tar upp grus som hyvlas från vägkanten, sorterar ut ”bra” material som läggs på vägen för återvinning samt ”dåligt” material som förs bort i vägdiket med hjälp av en utmatningsmekanism. Grusåtervinnaren tillsammans med hyvel är totalt sett ett tämligen långt ekipage, och vid test visade det sig att föraren behöver hjälp med att ”se” var utmatningsmekanismen är i förhållande till omgivningen, för att undvika kollision med träd eller liknande. En idé är att använda sensorteknologi för att åstadkomma detta.

Uppgift: Er uppgift är att hitta en eller flera lösningar där sensorteknologi kan användas för att stödja föraren av grusåtervinningsmaskinen. I första hand söker vi en lösning för att undvika att utmatningsmekanismen krockar med omgivande växtlighet, men andra tillämpningsområden är också tänkbara. Ni förväntas sätta er in i problematiken och därefter utveckla en eller fler lösningar som är praktiskt genomförbara. Arbetet kan avgränsas till konceptdesign, men önskvärt är naturligtvis att ni även hinner testa ert koncept i någon utsträckning.

Läs mer här: https://lnu.se/forskning/sok-forskning/forskningsprojekt/projekt-hallbart-underhall-av-grusvag/

In the project sustainable maintenance of gravel road, a new machine for gravel recycling is being tested. The machine is connected to a grader and picks up gravel that is planed from the roadside, sorts out "good" materials that are put on the road for recycling and "bad" materials that are removed into the ditch using an discharge mechanism. The gravel recycler together with the planer is a fairly long equipage, and during tests it turned out that the driver needs help to "see" where the discharge mechanism is in relation to the surroundings, to avoid collision with trees or the like. One idea is to use sensor technology to accomplish this.

Task: Your task is to find one or more solutions where sensor technology can be used to support the driver of the gravel recycling machine. Firsthand, we are looking for a solution to avoid the discharge mechanism colliding with the surrounding vegetation, but other areas of application are also possible. You are expected to understand the problem and thereafter develop one or more solutions that are practically feasible. The work can be limited to concept design, but it is of course desirable that you also have time to test your concept to some extent.

About the project: https://lnu.se/en/research/searchresearch/forskningsprojekt/project-sustainable-maintenance-of-gravel-road/

Observera: De examensarbete och projekt som du hittar i MyCareer är inte på förväg godkända av ditt universitet. Du måste själv se till att de eventuella samarbeten som du ingår med organisationer för examensarbete och projekt blir godkända av din handledare eller kursansvarig.

Kom ihåg att ange att du hittade dette via MyCareer