Linnéuniversitetet

Utbildning

1 989 följare

Utveckling av materialflöde i grusåtervinnare hos Linnéuniversitetet

For English, see below:

En grusåtervinnare samlar upp och återvinner grus från grusvägar. På grusåtervinnaren sitter en trumma som silar materialet från vägen där rätt grusstorlek hamnar på vägen och gräs och sten åker igenom trumman och ut på ett transportband som skickar ut det oönskade materialet i skogen. Grusåtervinnaren dras av en väghyvel. Hyveln skrapar vägen så att en sträng med grus, sten och gräs hamnar på vägen. Grusåtervinnarens uppgift är att plocka upp och sortera materialet.

Problemformulering: Material från sorteringstrumman faller ner på ett transportband som för material ut i skogen. Vid blött väglag tenderar materialet att fastna mellan sorteringstrumman och transportbandet vilket medför att personal måste putta ner materialet för hand vid behov. Här finns en utvecklingspotential, hur utformas överbryggningen mellan sorteringstrumma och transportband för att undvika att material stockar sig? Er uppgift är att sätta er in i problematiken och därefter utveckla detta problemområde och komma fram till en konstruktionslösning. Det är önskvärt att ni även bygger en skalbar prototyp samt testar och utvärderar ert lösningsförslag.

https://lnu.se/forskning/sok-forskning/forskningsprojekt/projekt-hallbart-underhall-av-grusvag/

A gravel recycler collects and recycles gravel from gravel roads. A drum filters the material from the road; the right gravel size ends up on the road, and grass and stone go through the drum and out on a conveyor belt that sends out the unwanted material in the forest. The gravel recycler is pulled by a grader. The grader scrapes the road so that a string of gravel, stone and grass ends up on the road. The task of the gravel recycler is to pick up and sort the material.

Problem formulation: Material from the sorting drum falls onto a conveyor belt that carries material out into the forest. In wet conditions, the material tends to get stuck between the sorting drum and the conveyor belt, which means that personnel sometimes have to move the material by hand. There is a development potential here: how to design the passage between the sorting drum and the conveyor belt to avoid material getting stuck? Your task is to familiarize yourself with the problem and then develop this problem area and come up with a design solution. It is desirable that you also build a scalable prototype and test and evaluate your solution proposal.

Observera: De examensarbete och projekt som du hittar i MyCareer är inte på förväg godkända av ditt universitet. Du måste själv se till att de eventuella samarbeten som du ingår med organisationer för examensarbete och projekt blir godkända av din handledare eller kursansvarig.

Kom ihåg att ange att du hittade dette via MyCareer