Hur upplever Region Kronobergs ST-läkare sin specialistutbildning? hos Region Kronoberg

Hur upplever Region Kronobergs anställda ST-läkare sin specialistutbildning både beträffande de specifika utbildningsdelarna och helheten att arbeta som ST-läkare?

Specialiseringstjänstgöring (ST) är en av Socialstyrelsen reglerad utbildning som legitimerade läkare genomgår för att bli specialistkompetenta inom ett visst medicinskt område. Som ST-läkare har du en anställning i Regionen. Stora delar av utbildningen anordnas internt.

Enkätutvärderingar görs redan kontinuerligt. Vi önskar nu fördjupa och komplettera med djupintervjuer.

Observera: De examensarbete och projekt som du hittar i MyCareer är inte på förväg godkända av ditt universitet. Du måste själv se till att de eventuella samarbeten som du ingår med organisationer för examensarbete och projekt blir godkända av din handledare eller kursansvarig.