Linnéuniversitetet

Utbildning

1 991 följare

Hållbart underhåll av grusväg - Objektiv mätning av grusvägars tillstånd hos Linnéuniversitetet

For English, see below:

Grusvägar måste underhållas regelbundet för att t.ex. rätta till problem med ojämnheter i vägbanan och leda bort vatten. Tillståndet på grusväg är beroende av klimat- och väderförhållanden, så tillståndet kan snabbt försämras. Idag utförs tillståndsmätning med 5-årsintervall av Trafikverket i syfte att bestämma bidragsstorlek, och denna mätning sker ofta med subjektiva metoder eller alltför grova skattningar. Som en del av projektet ”Hållbart underhåll av grusväg” utvecklar vi en objektiv metod för mätning av grusvägars tillstånd.

Uppgift: Er uppgift är att ”översätta” tillståndsdata från sensorer till tillståndsklasser enligt Trafikverkets bestämmelser. Det innebär bl.a. att utifrån befintliga sensordata kunna beräkna givna tillstånd, men även att föreslå hur tillstånd som idag endast beskrivs i subjektiva och icke mätbara termer kan beskrivas i mät- eller nyckeltal.

Läs mer om projektet här: https://lnu.se/forskning/sok-forskning/forskningsprojekt/projekt-hallbart-underhall-av-grusvag/

Gravel roads must be maintained regularly in order to fix problems with holes in the road and to divert water. The condition of the gravel road is dependent on climatic and weather conditions, and can quickly deteriorate. Today, control of the condition is performed at 5-year intervals by the Swedish Transport Administration. This measurement is often done with subjective methods or overly rough estimates. As part of the project "Sustainable maintenance of gravel roads", we are developing an objective method for measuring the condition of gravel roads.

Task: Your task is to "translate" condition data from sensors into condition classes according to the Swedish Transport Administration's regulations. This means to be able to calculate given states from existing sensor data, but also to suggest how conditions that are currently described only in subjective and non-measurable terms can be described in measurement or performance indicators.

Observera: De examensarbete och projekt som du hittar i MyCareer är inte på förväg godkända av ditt universitet. Du måste själv se till att de eventuella samarbeten som du ingår med organisationer för examensarbete och projekt blir godkända av din handledare eller kursansvarig.

Kom ihåg att ange att du hittade dette via MyCareer