Stockholm University

Flera branscher

8 403 följare

Biträdande lektor i materialkemi med inriktning mot nanoporösa material (WISE Fellow) hos Stockholm University


vid Institutionen för material- och miljökemi. Sista ansökningsdag: 2022-08-15.
Stockholms universitet utlyser tre biträdande lektorat, WISE fellows, inom ramen för Wallenberg Initiative Material Science for Sustainability (WISE), ett program finansierat av Knut och Alice Wallenbergs stiftelse. Den aktuella utlysningen avser ett biträdande lektorat med forskning inom området materialkemi med inriktning mot nanoporösa material. Den som rekryteras kommer ingå i ett nationellt forskningsprogram inom ramen för WISE, vilket ger möjligheter till en bred samverkan med andra forskare och aktörer inom ämnet. Finansiering för två doktorander och två postdoktorer ingår i rekryteringspaketet för den som anställs.
Detta biträdande lektorat kommer placeras på Institutionen för material- och miljökemi (MMK). MMK är en av de största institutionerna vid Naturvetenskapliga fakulteten på Stockholms universitet med cirka 170 anställda. Forskningen har starkt fokus på utveckling av nya material som använder grön syntes och hållbara processvägar för att möta stora utmaningar inom energi, miljö och hälsa. MMK har också stark forskning inom utveckling av avancerade metoder för kemisk analys och strukturell karakterisering. MMK är internationellt erkänd inom forskning om porösa material, som inkluderar zeoliter, metallorganiska ramverk, porösa polymerer och kol. Institutionen har toppmoderna instrument för karakterisering av material och är värd för flera infrastrukturfaciliteter. Det finns en lång tradition av att arbeta nära industriella partners för kunskapsöverföring från grundforskning till forskning och utveckling (FoU).
Den som anställs kommer ges möjlighet att utvecklas till en internationellt erkänd forskningsledare inom nanoporösa material och att leda tvärvetenskapliga forskningsprojekt inom materialkemi med inriktning mot nanoporösa material.
Ämne
Materialkemi med inriktning mot nanoporösa material.
Ämnesbeskrivning
Materialkemi med inriktning mot nanoporösa material omfattar design, syntes och processande av nanoporösa material för omvandling och lagring av fossilfri energi, rening av luft och vatten, och för framtida hållbara lösningar.
Arbetsuppgifter
Forskning samt viss undervisning och handledning.
Behörighetskrav
Behörig att anställas som biträdande lektor är den som har avlagt doktorsexamen eller har utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Främst bör den komma ifråga som avlagt sådan examen högst fem år före ansökningstidens utgång. Även den som har avlagt sådan examen tidigare kan dock komma i fråga om det finns särskilda skäl.
Samtliga läraranställningar vid Stockholms universitet förutsätter att den sökande har förmåga att samarbeta och lämplighet i övrigt för att fullgöra arbetsuppgifterna.
Bedömningsgrunder
Särskild vikt fästs vid vetenskaplig skicklighet. Viss vikt fästs även vid pedagogisk skicklighet.
Den vetenskapliga skickligheten kommer i första hand att bedömas inom ämnesområdet för anställningen.
Anställningsvillkor
För denna anställning gäller att den biträdande lektorn anställs tills vidare, dock längst sex år. Anställningen kan förlängas till maximalt åtta år om särskilda skäl finns. Särskilda skäl kan t.ex. vara sjukfrånvaro eller föräldraledighet. Anställningsformen biträdande lektor ingår i universitetets karriärväg och regleras i Högskoleförordningen (SFS 2017:844).
Efter ansökan och prövning kan den biträdande lektorn befordras till anställning tills vidare som universitetslektor. Specifika kriterier för befordran från biträdande lektor till universitetslektor är fastställda av Områdesnämnden för naturvetenskap.
Ansökan om befordran till universitetslektor ska inlämnas till fakulteten senast nio månader innan förordnandet som biträdande lektor löper ut. Den som anställs förväntas vid befordran kunna ta på sig administrativa och pedagogiska uppgifter som förutsätter god förståelse av svenska.
Övriga upplysningar
Anställningen finansieras inom institutionens budgetram och kompletteras med finansiering från WISE under förutsättning att styrelsen för WISE beslutar om en sådan. Den som anställs förväntas delta i WISE-programmets aktiviteter.
Fakulteten välkomnar särskilt ansökningar från kvinnor då flertalet lärare vid institutionen är män. Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.
Kontakt
Upplysningar om anställningen lämnas av prefekten, professor Gunnar Svensson, tfn 08-16 45 05, gunnar@mmk.su.se.
Frågor om anställningsförfarandet kan ställas till handläggaren Rahwa Ghebresellse, tfn 08-16 21 27, rahwa.ghebresellse@su.se.
Fackliga företrädare
Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO).
Ansökan
Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem genom att klicka på knappen Ansök. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.
Vi ser gärna att din ansökan skrivs på engelska, då den kommer att granskas av internationella sakkunniga varvid engelska är arbetsspråket.
Universitetets anställningsordning och anvisningar för sökande finns på webbsidan: anvisningar – sökande.
Naturvetenskapliga områdets kriterier för befordran från biträdande lektor till universitetslektor finns på webbsidan: riktlinjer - anställning
Välkommen med din ansökan!

Kom ihåg att ange att du hittade dette via MyCareer