Stockholm University

Multiple industries

7,866 followers

Postdoktor i marin ekologi och restaurering av grunda havsvikar at Stockholm University


vid institutionen för ekologi, miljö och botanik. Sista ansökningsdag: 2021-11-30.
Institutionen för ekologi, miljö och botanik vid Stockholms universitet är en internationell forsknings- och undervisningsmiljö. Institutionen har forskarutbildning inom ekologi och evolution, ekotoxikologi, marinbiologi, växtfysiologi och växtsystematik. Vår forskning är ofta bred och tvärvetenskaplig, ofta med direkt relevans för samhälle och miljöfrågor. Institutionen har omkrin 140 anställda, varav ca 35 lärare och forskare och ca 50 doktorander.
Projektbeskrivning
Vi söker kandidater till en tvåårig postdoktoranställning i ekologisk restaurering och/eller marin ekologi. Fokus för postdoktorprojektet kommer att vara att studera effekterna av båttrafik och/eller vasskörd på ekosystemet i grunda havsvikar.
Anställningen utlyses inom projektet Levande vikar, som till största delen finansieras av den privata stiftelsen BalticWaters2030 och koordineras av Stockholms universitets Östersjöcentrum. Projektets syfte är att utveckla och utvärdera metoder för ekologisk restaurering av grunda havsvikar. Grunda havsvikar har höga naturvärden och stor ekologisk betydelse för många kustlevande arter, men är samtidigt utsatta för omfattande miljöpåverkan vilket leder till grumligt vatten, förlust av bottenvegetation och krympande fiskpopulationer.
Målet med projektet är att ta fram konkret och vetenskapligt underbyggd kunskap om restaureringsmetoder för grunda havsvikar. Denna kunskap är starkt efterfrågad i dagens havs- och kustzonsförvaltning, både i Sverige och internationellt, vilket bland annat avspeglas i EU’s nya strategi för biologisk mångfald till 2030 och FN’s decennium för ekologisk restaurering (2021-2030).
Projektet ska dels genomföra fullskaliga restaureringsförsök, med målet att återställa vattenkvalitet, bottensamhällen och fiskpopulationer i ett antal grunda havsvikar i Östersjön. Restaureringen inleds under 2022 och ekosystemets återhämtning kommer att följas fram till 2027. Projektets andra del är ett antal delstudier som fokuserar på effekterna av olika påverkansfaktorer i vikarna och specifika restaureringsmetoder. Bland annat planeras studier av effekterna av båttrafik och av skörd/borttagning av vass på undervattensmiljön, där detta postdoc-projekt kommer vara en central del.
Arbetet kommer att göras i nära samarbete med forskare vid Stockholms universitets Östersjöcentrum. Östersjöcentrum bedriver forskning på frågor som är viktiga för att förstå och förvalta Östersjön och dess avrinningsområde och bidrar med vetenskapligt stöd till myndigheter och beslutsfattare, bland annat till Helsingforskommisionen (HELCOM).
Ansvar
Anställningen innebär 100 % forskning för att studera ekologiska effekter av i) båttrafik på vattenkvalitet och undervattensvegetation och/eller ii) vass och borttagande av vass på undervattensmiljön, framför allt med med hjälp av fältundersökningar och fältexperiment. Det kommer också att finnas möjlighet att delta i den fullskaliga restaureringsstudien. Specifika arbetsuppgifter inkluderar att:
 • leda och delta i fältexperiment och/eller fältstudier i grunda havsvikar i Stockholmsområdet,
 • genomföra laboratorieanalyser av biota, sedimentprover och liknande,
 • analysera data, skriva och publicera forskningsartiklar i internationella tidskrifter
 • handleda MSc-student(er) kopplade till projektet.

Behörighetskrav
Med postdoktor avses en arbetstagare som anställs i huvudsak för forskning och som har avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen.
Bedömningskriterier
Den sökandes doktorsexamen ska vara avlagd högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl, exempelvis ledighet på grund av sjukdom eller föräldraledighet, kan doktorsexamen ha avlagts tidigare.
Vid tillsättningen läggs särskild vikt vid kvalitet och kvantitet på tidigare forskning, kommunikationsförmåga, publikationslista och rekommendation från tidigare akademisk arbetsplats. Vi söker efter kandidater som har:
 • en doktorsexamen i marin eller akvatisk ekologi eller motsvarande ämne,
 • relevant vetenskaplig erfarenhet, dvs erfarenhet av att arbeta med ekologi hos grunda kust- eller sötvattensystem, bentisk samhällsekologi och/eller interaktioner mellan vattenväxter och deras fysiska och kemiska livsmiljö,
 • färdigheter i fältprovtagningar och laboratoriearbete, samt
 • erfarenhet av att skriva och publicera vetenskapliga artiklar i internationella tidskrifter.

Erfarenhet av att studera effekter av fysisk störning på bottenhabitat, speciellt i tempererade kustmiljöer, är meriterande. Även förmåga att kommunicera i tal och skrift på svenska anses meriterande.
På grund av projektets upplägg måste den sökande
 • ha körkort för bil och liten lastbil (B) och erfarenhet av att köra liten båt,
 • ha möjlighet att resa och genomföra fältarbete borta från hemmet under längre perioder (veckovis), samt
 • tala och skriva engelska flytande.

Vi söker efter kandidater med hög motivation för fältarbete, intresse för tillämpad miljöforskning och förmåga att arbeta både självständigt och som del av ett team. Bedömingen av kandidaterna görs genom en bedömning av nuvarande kompetens och utvecklingspotential, utifrån vad som krävs för att kunna genomföra projektet.
Anställningsvillkor
Anställningen avser heltid och gäller tills vidare, dock längst två år, med möjlighet till förlängning om det finns särskilda skäl. Tillträde 1 februari 2022 eller enligt överenskommelse.
Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.
Kontakt
Vidare information om anställningen ges av Docent Johan Eklöf, tfn 08-16 13 58, johan.eklof@su.se.
Fackliga representanterIngrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO).
Ansökan
Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. Vi rekommenderar att ansökan, med tillhörande dokument, skrivs på engelska.
Följande information ska inkluderas i ansökan
 • Kontaktuppgifter och personuppgifter
 • Din högsta examen
 • Dina språkkunskaper
 • Kontaktuppgifter till 2-3 referenser

Därtill ber vi dig att bifoga följande dokument
 • Personligt brev på max två A4-sidor som beskriver varför du är intresserad av projektet och vad som gör dig till en bra kandidat. Vi ber dig också att skriva vilken av de två huvudfrågeställningarna – effekter av båttrafik och vassborttagning – du ser dig som mest lämpad att vara medansvarig för.
 • CV – examina och andra avslutade kurser, arbetserfarenhet och publikationslista
 • Kopia på examensbevis för doktorsexamen
 • Publikationer som styrker din ansökan (max 3 PDF-filer).

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.
Du är välkommen med din ansökan!

Remember to mention that you found this position on MyCareer